Thường xuyên làm việc căng thẳng, áp lực tâm lý lớn, công việc đòi hỏi những nhân viên sáng tại phải làm việc hết công suất để tìm ra những ý tưởng mới. Để hiệu quả công việc ngày càng được nâng cao, tinh dầu hoa hồng sẽ giúp